top Introduction Education Research International Students Graduate School Staff Location Links Japanese

Faculty Members


Control Systems Engineering

Fumihiro Ashida

Kazunobu Yoshida

Shuting Li

Masashi Hamaguchi

Takuya Morimoto

Junji Shinjo

Shinji Tamura

Takayuki Tsuzuki


Instrumentation Systems Engineering

Masahiko Nawate

Masayuki Yokota

Fumihiko Ito

Zhou Hai

Toyoshi Shimomai

Fumihito Ito

Electrical and Electronic Systems Engineering

Hiroji Masuda

Sumio Yano

Hiroyuki Arakawa

Wakako Nakamura

Kokoro Kitamura

Technical staff

Shinji Mishima

Emeritus professor

Yukio Nishimura

Shotaro Nishimura

Hiroshi Harada

Shigeo Honda

Yujiro Inouye

Akihiro Moritani

Teruyuki Izumi

Kuninori Kitahara

Toshiaki Kozu

Takao Taniguchi

Toshiaki Tsuchiya

Control Systems Engineering
* = shimane-u.ac.jp
NamePositionTelephone numbere-mail
Fumihiro AshidaProfessor+81-852-32-6254ashida@ecs. *
Kazunobu YoshidaProfessor-kyoshida@ecs. *
Shuting LiAssociate Professor+81-852-32-8908shutingli@ecs. *
Masashi HamaguchiAssociate Professor+81-852-32-6347hamaguchi@ecs. *
Takuya MorimotoAssociate Professor+81-852-32-6840morimoto@riko. *
Junji ShinjoAssociate Professor+81-852-32-6348
(Tel/Fax)
jshinjo@ecs. *
Shinji TamuraAssociate Professor+81-852-32-8913
(Tel/Fax)
stamura@ecs. *
Takayuki TsuzukiAssistant Professor+81-852-32-6483tuzuki@ecs. *

Instrumentation Systems Engineering
* = shimane-u.ac.jp
NamePositionTelephone numbere-mail
Masahiko NawateProfessor+81-852-32-6485
(Tel/Fax)
nawate@ecs. *
Masayuki YokotaAssociate Professor+81-852-32-6349
(Tel/Fax)
yokota@ecs. *
Fumihiko ItoProfessor+81-852-32-6258ito@ecs. *
Zhou HaiAssociate Professor+81-852-32-8904
(Tel/Fax)
zhou@ecs. *
Toyoshi shimomaiAssociate Professor+81-852-32-6843shimomai@ecs. *
Fumihito ItoAssistant Professor+81-852-32-8905fumi@ecs. *

Electrical and Electronic Systems Engineering
* = shimane-u.ac.jp
NamePositionTelephone numbere-mail
Hiroji MasudaProfessor+81-852-32-8907
(Tel/Fax)
masuda@ecs. *
Sumio YanoProfessor+81-852-32-8906
(Tel/Fax)
@ecs. *
Hiroyuki ArakawaAssociate Professor+81-852-32-9724
(Tel/Fax)
arakawa@ecs. *
Wakako NakamuraAssociate Professor+81-852-32-6065wakako@ecs. *
Kokoro KitamuraAssistant Professor+81-852-32-6841
(Tel/Fax)
kitamura@ecs. *

Technical official
* = shimane-u.ac.jp
NamePositionTelephone numbere-mail
Shinji MishimaTechnical official+81-852-32-6179mishima@ecs. *